Grupy starsze 5 i 6 latki

6.00- 8.00 Schodzenie się dzieci, stosowanie form powitania z dziećmi. Zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier lub inspirowanych przez nauczyciela. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, indywidualne lub grupowe działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

8.00-8.30 Zabawy poranne bądź krótkie ćwiczenia ruchowe. Czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem – systematyczne stosowanie prowadzące do nawyku. Nakrywanie do stołu z udziałem dzieci dyżurnych.

8.30-9.00 Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas jedzenia, samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas jedzenia, sprzątanie po posiłku.

9.00-10.00 Aktywność intelektualna, plastyczno – konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek.

10.00-10.30 Pierwsze danie obiadowe – zupa. Czynności higieniczno – sanitarne.

10.30-11.30 Pobyt na powietrzu – zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela spacery, obserwacja przyrody sytuacje sprzyjające dziecięcej aktywności na powietrzu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zabawy w sali wg zainteresowań i potrzeb dzieci.

11.30-11.40 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – sanitarne. Nakrywanie do stołu z udziałem dzieci dyżurnych. Zabawa wyciszająca dzieci.

11.40-12.00 Obiad. Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas jedzenia.

12.00-13.00 Swobodne zabawy w sali lub ogrodzie. Zabawy relaksacyjne, muzykoterapia, zabawy czytelnicze, słowotwórcze, zabawy integracyjne.

13.00-14.00 Realizacja zajęć dodatkowych: rytmika, angielski, katecheza katolicka i prawosławna, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań.

14.00-14.15 Zabawa ruchowa. Czynności porządkowe w sali oraz higieniczno – sanitarne.

14.15-14.30 Podwieczorek.

14.30-17.00 Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach. Zabawy ruchowe, integracyjne, twórcze. Rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczycielek lub rodziców. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia

Grupy młodsze 3 i 4 latki

6.00- 8.00 Schodzenie się dzieci, przyzwyczajanie do powitania z pracownikami na zasadzie naśladownictwa dorosłych. Rozmowy z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji. Zabawy indywidualne, zachęcanie do zabaw z innymi dziećmi z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier. Dla dzieci chętnych organizowanie krótkich zabaw przez nauczyciela, zabawy ze śpiewem, naśladowcze itp. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

8.00-8.30 Zabawa ruchowa o zróżnicowanej dominującej formie ruchu. Przyzwyczajanie do stosowania czynności higienicznych przed posiłkiem – w razie potrzeby z pomocą dorosłych.

8.30-9.00 Śniadanie. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas jedzenia.

9.00-10.00 3 latki – zabawy spontaniczne, indywidualne, dzieci chętne – kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę, zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, recytacji, ilustrowanych treści literackich, pląsy przy muzyce prace plastyczno – konstrukcyjne.

4 latki – 15 – 20 minut aktywność intelektualna, plastyczno – konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek w miarę możliwości dzieci. W dalszej części zabawy spontaniczne wg pomysłów dzieci indywidualnie oraz w małych zespołach.

10.00-10.30 Pierwsze danie obiadowe – zupa. Czynności higieniczno – sanitarne.

10.30-11.30 Pobyt na powietrzu – zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w części organizowane przez nauczyciela, zwrócenie uwagi na charakterystyczne zjawiska w przyrodzie podczas spacerów po najbliższym otoczeniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali wg zainteresowań i potrzeb dzieci.

11.30-11.40 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – sanitarne.

11.40-12.00 Drugie danie obiadowe.

12.00-14.10 Odpoczynek dzieci w atmosferze muzyki relaksacyjnej, bajeczek, itp..

14.10-14.30 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi. Zabawa ruchowa.

14.30-17.00 Swobodne zabawy dzieci w sali, włączanie do zabaw organizowanych przez nauczyciela. Korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Print Friendly, PDF & Email