Informacja

o postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola nr 5 w Hajnówce

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Hajnówce

ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w przedszkolu 

na rok szkolny 2020/2021

w dniach 04 – 15 maja 2020 r.

ZASADY

postępowania uzupełniającego

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

  • Postępowanie uzupełniające prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3 – 4 lat.
  • Kandydaci zamieszkali w Hajnówce mają pierwszeństwo w rekrutacji uzupełniającej.
  • Kandydaci zamieszkali poza terenem  miasta Hajnówka oraz w wieku 2,5 lat mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje  wolnymi miejscami.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i ustalone przez organ prowadzący.
  • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
  • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola przy ul. M. Reja 2 oraz na stronie internetowej przedszkola.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną udostępnione

29 maja 2020 r.

  • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek podpisania oświadczenia o woli korzystania z usług przedszkola. Termin podpisywania oświadczeń:  02 – 10 czerwca 2020 r. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
  • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole dysponuje zostaną udostępnione 18 czerwca 2020 r.

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Katarzyna Saadoon

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje